Bethel United Apostolic Church

Apostolic Church

10972 Bethel Rd, Olive Branch, Mississippi, 38654, USA