Del Groups

Furniture Manufacturer

4, Garadagh Rayon, Bunyadzada Street No:, Lokbatan, Azerbaijan, 40.318955762286365, 49.7264643, Baku, AZ 1085, Azerbaijan


+994 50 250 57 28

​2018-ci ildə Azərbaycanda dizayn səviyyəsini artırmaq və inkişaf etdirmək məqsədi ilə ən yüksək dünya standartlarına cavab verən mebel istehsalına başladıq. Bu baxımdan şirkətin imkanları, bazar tələbatı və çoxsaylı müştəri istəklərini nəzərə alınaraq, mebel və digər ev dekorasiya məhsulları istehsal etdik, bu sahəyə daxil olduq.
Bu dövr ərzində həm maksimum müştəri məmnuniyyətini, həm də Azərbaycanda mebel və dekorasiya sənayesinin perspektivlərini nəzərə alaraq qərar verdik ki, istehsal həcmini artırarkən texniki avadanlıqları yeniləmək və fabriki müxtəlif sahələrdə inkişaf etdirməklə yanaşı, bu sektorun müxtəlif məhsullarının ərsəyə gəlməsi və artmasına doğru yeni bir addım ataq.
Bu addımlar arasına müstəqil bir mebel istehsalatı sektoru, metal emalı atelyesi, boya emalatxanası, ağac dülgərliyi atelyesi və interyer dizayn sahəsi daxildir.
In 2018, we started the production of furniture that meets the highest world standards in order to increase and develop the level of design in Azerbaijan. In this regard, taking into account the company's capabilities, market demand and numerous customer requests, we have entered this field by producing furniture and other home decoration products.
During this period, taking into account both the maximum customer satisfaction and the prospects of the furniture and decoration industry in Azerbaijan, we decided to take a new step towards the creation and growth of various products of this sector, along with updating the technical equipment and developing the factory in various areas while increasing the production volume.
These steps include an independent furniture manufacturing sector, a metalworking workshop, a painting workshop, a woodworking workshop and an interior design area.
В 2018 году мы начали производство мебели, отвечающей самым высоким мировым стандартам, с целью повышения и развития уровня дизайна в Азербайджане. В связи с этим, принимая во внимание возможности компании, рыночный спрос и многочисленные пожелания клиентов, мы вышли на эту нишу, производя мебель и другие предметы интерьера.
В этот период, принимая во внимание как максимальную удовлетворенность клиентов, так и перспективы мебельно-декоративной отрасли в Азербайджане, мы решили сделать новый шаг к созданию и развитию различных продуктов этого сектора, наряду с обновлением технического оснащения и развивая фабрику в различных направлениях, увеличивая объемы производства.
Эти шаги включают в себя независимый сектор производства мебели, мастерскую по металлообработке, мастерскую покраски, мастерскую по дереву и зону дизайна интерьера.

Monday
-
Tuesday
-
Wednesday
-
Thursday
-
Friday
-
Saturday
-
Sunday
Closed