Tonle Sap Chalet

Holiday Apartment

Dom Dek Kien Sangkae, Siem Reap, 17205, Cambodia


+855 885047352/ +855 977841157